Retningslinjer for refusjon og retur

DU HAR 14 DAGERS UBETINGET ANGRERETT

Etter angrerettloven kan forbrukeren gå fra avtalen uten å oppgi noen grunn innen 14 dager etter at hele varen og de opplysninger som kreves med hjemmel i angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte (se side 2 av dette skjemaet). Fristen løper uansett ut senest 3 måneder etter at varen er mottatt, eller 1 år dersom opplysninger om angrerett ikke er gitt.

Melding om bruk av angreretten må gis til selgeren innen fristen, og kan gis på hvilken som helst måte. Du kan bruke dette skjemaet som skal være utfylt av selgeren som spesifisert nedenfor. Fristen anses overholdt dersom meldingen er avsendt innen fristens utløp, og du bør sørge for at dette kan dokumenteres.

Skal være utfylt av selgeren: Selgerens navn BåtOnline DA
Selgerens adresse Tromøy Kirkevei 155, 4818 FÆRVIK
Telefonnr. 95261630 E-postadresse post@baatonline.no

Kontrakt/ordre/bestilling nr. Webshop

om vare(r) Båtutstyr Ordrebekreftelse er vedlagt dette skjemaet.

Avtalen ble inngått Se ordrebekreftelse (dato). Skjemaet er levert/sendt Se ordrebekreftelse (dato).
Fylles ut av forbrukeren:
Skjemaet er mottatt ____________________ (dato). Jeg benytter meg av angreretten.

Navn ________________________________________________________________________________

Adresse ________________________________________________________________________________

Telefonnr. ______________________________ E-post adresse __________________________________

Dato ____________________ Underskrift __________________________________________________

Skjema A (bokmål) side 2 av 2.

ANGREFRISTENS UTGANGSPUNKT

Opplysningene i henhold til angrerettloven kapittel 3 er mottatt på foreskreven måte når kravene i § 9 jf. § 7 er oppfylt og dette skjemaet er mottatt ferdig utfylt med de opplysningene selgeren skal fylle ut. Se utdrag fra §§ 9 og 7 nedenfor.

§ 9. Opplysningsplikt ved avtaleinngåelse

I forbindelse med inngåelse av en avtale skal forbrukeren motta følgende opplysninger lesbart og lagret på papir eller annet varig medium som forbrukeren råder over:

 1. opplysningene som nevnt i § 7 første ledd bokstav a-f
 2. vilkårene og framgangsmåten for, samt virkningene av å benytte angreretten
 3. opplysninger om eventuell ettersalgsservice og gjeldende garantivilkår
 4. vilkår for oppsigelse av avtalen dersom den er tidsubegrenset eller av mer enn ett års varighet
 5. bekreftelse av bestillingen.

Ved kjøp av varer skal forbrukeren motta opplysningene senest ved levering. Ved avtaler om varer som skal leveres til en annen enn kjøperen, kan det avtales at opplysningene skal gis først etter levering av varen. Opplysningene etter bokstav b-e skal uansett gis etter avtaleinngåelsen, selv om de er gitt på denne måten tidligere.

§ 7. Opplysningsplikt før avtaleinngåelsen

Før det blir inngått en avtale skal forbrukeren motta opplysninger som forbrukeren har grunn til å regne med å få, herunder opplysninger som forbrukeren har krav på etter annen lovgivning. Forbrukeren skal i alle fall ha opplysninger om:

 1. varens eller tjenestens viktigste egenskaper
 2. de totale kostnadene forbrukeren skal betale, inklusive alle avgifter og leveringskostnader, og spesifikasjon av de enkelte elementene i totalprisen
 3. om forbrukeren har rett til å gå fra avtalen (angrerett) eller ikke
 4. alle vesentlige avtalevilkår, herunder om betaling, levering eller annen oppfyllelse av avtalen samt om avtalens varighet når avtalen gjelder løpende ytelser
 5. selgerens eller tjenesteyterens navn og adresse
 6. tidsrommet tilbudet eller prisen er gyldig i

OPPGJØR OG RETURKOSTNADER VED BRUK AV ANGRERETTEN

Hvis du benytter deg av angreretten skal du ha tilbake det du har betalt (alle kostnader som faktisk er belastet kunden, herunder porto, ekspedisjonsgebyr og postoppkravsgebyr), og selgeren skal ha tilbake varen.

Eventuelle kostnader ved retur av varer skal bæres av selgeren dersom avtalen er inngått ved telefonsalg eller salg utenfor fast utsalgssted (f.eks. dørsalg, gatesalg, messesalg og «homeparties»). Dersom avtalen er inngått ved annet fjernsalg enn telefonsalg (f.eks. postordresalg, internettsalg og tv-shopping) må du bære returkostnadene selv, med mindre selgeren har misligholdt avtalen eller selgeren i henhold til avtalen har levert en erstatningsvare, fordi den bestilte varen ikke var tilgjengelig.

ANDRE OPPLYSNINGER

Du mister ikke angreretten ved å åpne en vareforsendelse, så lenge varen kan leveres tilbake i vesentlig samme stand og mengde. Angrerettloven griper ikke inn i rettigheter du har etter bl.a. kjøpsloven hvis det skulle oppstå mangler eller forsinkelser. Dersom du beholder varen, kan du på visse vilkår kreve prisavslag, omlevering (ny vare), erstatning eller heve kjøpet (få pengene tilbake). Du må da reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget feilen/mangelen. Har du spørsmål om angrerettloven, kjøpsloven eller andre regler som angår deg som forbruker, kan du kontakte Forbrukerrådet i ditt hjemfylke. Internettadresse: http://www.forbrukerradet.no

Skjemaet kan kopieres.

Båtutstyr